Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri

Concurs inspector, clasa l, grad profesional superior, la compartimentul Registrul agricol

Nr.883/14.03.2019

A N U N T

Primaria comunei Racoasa, judetul Vrancea organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de executie :

inspector, clasa l, grad profesional superior, la compartimentul

Registrul agricol.

Conditiile de participare la concurs.

A . Conditii generale

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare,dupa cum urmeaza:

 1. are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 3. are varsta de minimum 18 ani impliniti;

 4. are capacitate deplina de exercitiu;

 5. are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

 6. indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica,respectiv studii superioare de lunga durata cu licenta ;

 7. indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

 8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

 9. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

 10. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

B . Conditii specifice

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă .

 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Racoasa,judetul Vrancea dupa cum urmeaza;

 • 11 aprilie 2019 10,00 selectia dosarelor

 • 17 aprilie 2019, ora 10,00 ,proba scrisa

 • 19 aprilie 2019 ora 10,00, interviul

Dosarul de incriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49, alin.1 din H.G. 611/2008 si se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;

d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.

(2) Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevãzute la litera b,c si d se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevãzut la alin. lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie rãspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfãşurãrii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarul de incriere la concurs se depune la secretarul comunei Racoasa,judetul Vrancea pina la data de 08.04.2019,ora 12,00.

Dupã afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisã sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişãrii rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişãrii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decãderii din acest drept.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIE COMUNĂ:

Conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,bibliografia conţine, în mod obligatoriu:

 • Constituţia României, republicată;

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotararea Guvernului nr.218/25.03.2015 privind registru agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordonanta nr.28/2008 privind Registrul Agricol.

 • OG nr. 33/2002 aprobată prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, în M.O. nr. 201/2006;

 • Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol , publicat în M.O. nr. 847/2005

 • OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Primar,

Paun Vladimir Sebastian

Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic general

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Inițiator: Primăria Comunei Răcoasa

Elaborator: S.C.ALIANA – TEAM CONSULTING S.R.L., arh. Gabor Iuliana

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢIILE cu caracter de recomandare referitoare la documentația privind „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Răcoasa, județul Vrancea”,documente disponibile la sediul Primăriei Comunei Răcoasa, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și a obținerii tuturor avizelor. Documentația de urbanism pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Răcoasa, județul Vrancea”, poate fi consultată în fiecare zi de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, în perioada 18.02.2019 – 15.03.2019.

Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu ședința de dezbatere publică, în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă,care va avea loc îndata de 15.03.2019, ora 10:00 la sediul Primăriei Răcoasa.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: d-na Savin Mariana – funcția responsabil urbanism

Adresa: sat. Racoasa, comuna Racoasa, județul Vrancea, cod poștal 627280, telefon: 0237670653

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei Comunei Răcoasa și prin anunț publicat pe pagina de internet: https://www.primariaracoasa.ro

Autobuzul magic-În interiorul corpului uman – Ora să Știm

Astăzi , alături de domnișoara Frizzle, și de 15 copii minunați, am pornit într-o călătorie prin corpul uman. Am aflat cum funcționează organele cele mai importante, am descoperit curiozități ale corpului uman, am observat celulele corpului la microscop și dacă tot am vorbit de mâncare sănătoasă, am experimentat cum să detectezi vitamina C în alimente.

O zi plăcută vă doresc!

Gărgărița morocănoasă – Ora să Știm

ORA SĂ ȘTIM, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Răcoasa, învățătoare Poiana Alina, unde am citit: Gărgărița morocănoasă de Eric Carle. Gărgărița morocănoasă încă nu știe să spună te rog sau mulțumesc, nu împarte lucrurile cu ceilalți, este cam lăudaroasă și se crede mai puternică decât oricine. Copiii au învățat că nu e bine să te porți așa, au învățat despre ceas și măsurarea timpului. Am vorbit și despre cele 24 de ore dintr-o zi și reprezentarea lor pe ceasuri.

Crocodilul și dentistul – Școala Gimnazială Răcoasa-clasa 0

ORA SĂ ȘTIM, clasa 0, Școla Gimnazială Răcoasa, învățătoare Banita Cristina. Începând de astazi știm mai multe despre dinții noștri, cum să îi spălam corect și despre forme geometrice. Pentru a vedea dacă au înțeles cum se face periatul corect al dinților, am periat fiecare o machetă a dinților. Am pus ouă în diferite lichide pentru a exemplifica ce înseamnă să te speli zilnic pe dinți.

Omida mâncăcioasă – Gradinița Răcoasa

Proiectul Ora să știm a debutat astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, la Gradinița Nr.1 Răcoasa, alături de doamnele educatoare :Bratu Elena și Afloarei Aura. Am încercat să cultivăm interesul și pasiunea copiilor pentru STEM, alături de OMIDA MÂNCĂCIOASĂ – de Eric Carle. Copiii au învățat astfel într-o manieră simplistă și pe interesul copiilor ciclul vieții unei omide care a ieșit din ou ca să-și caute de mâncare, au învățat zilele săptămânii, au învățat despre anumite fructe și ce se întâmplă dacă mâncăm multe lucruri nesănătoase.

Mulțumesc din suflet doamnelor educatoare pentru primirea călduroasa și promit că după vacanță voi reveni cu noutăți!

Proiect național: ORA SĂ ȘTIM

Biblioteca comunala Racoasa a aplicat pentru proiectul ORA SĂ ȘTIM, un proiect susținut la nivel european de Deutsche Telekom Stiftung și implementat în România de Fundația Progress, în perioada noiembrie 2018 – iunie 2019. Proiectul se fundamentează pe metodologia STEM – prescurtarea din limba engleză pentru Science, Techology, Engineering, Maths, în limba română ȘTIM: Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică -, metodologie care presupune învățarea integrată a tuturor disciplinelor științifice. Aceasta se caracterizează printr-o metodă activă, aplicată, constructivistă de a „învăța prin a face”.
Proiectul se va desfășura în 12 județe din România: Argeș, Bihor, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara, Prahova, Mureș, Neamț, Sălaj, Vâlcea și Vrancea și va funcționa inițial până în iunie 2019.
În Vrancea s-au alăturat acestui proiect 10 biblioteci publice din localitățile: Adjud, Mărășești, Panciu, Homocea, Răcoasa, Năruja, Gugești, Bordești, Garoafa și Țifești. Toate bibliotecile implicate în proiectul ORA SĂ ȘTIM vor primi seturi de cărți gratuite special selectate şi materiale dezvoltate de Fundația Progress, ce oferă sugestii de activități.
Începând cu 1 februarie 2019 bibliotecile vor organiza lunar, câte 6 ateliere, pe două grupe de vârstă 3 – 6 ani, respectiv 7 – 10 ani.

100 de ani de eroism la Mărăști

Turismul rural, ca si componenta a turismului în ansamblu, este un sub-sector cu potential deosebit de dezvoltare, reprezentând astfel o alternativa ocupationala pentru forta de munca rurala, o modalitate de diversificare a activitatilor economice din mediul rural si un factor de stabilizare a populatiei rurale. Dezvoltarea acestuia poate contribui la atenuarea dezechilibrelor aparute între diverse zone, din judet. Peisajul natural al zonei TARA VRANCEI, dar si incarcatura istorica a teritoriului amintit mai sus ofera posibilitati excelente pentru practicarea turismului rural,
aspect ce permite recreerea în decorul mediului rural, experimentarea unor activitati inedite, participarea la diverse evenimente reprezentative sau vizitarea unor puncte de atractie care nu sunt disponibile în zonele urbane.
Proiectul “100 de ani de eroism la Marasti” este un prim pas spre promovarea unui patrimoniu cultural si istoric de exceptie. Este vorba de ansamblul Mausoleului Marasti dedicat eroilor de la Marasti, dar si de ctitoriile realizate cu sprijinul Casei Regale in localitate – școala, biserică, locuințe, uzină de apă etc. In cele ce urmeaza vom puncta valoarea istorica si culturala a acestui proiect cu atat mai mult cu cat, in 2014, se implinesc 100 de ani de la inceperea Primului Razboi Mondial si toata Europa pregateste evenimente prin care comemoreaza acest moment important. Prima Conflagratie mondiala, un razboi fara precedent, a cuprins 33 de state de pe cinci continente, cu peste un miliard de locuitori si a durat 52 de luni. Ea avea sa produca mutatii fundamentale in configuratia geopolitica a lumii, in viata natiunilor, in gandirea si actiunea oamenilor. Europa, in 1914, avea 23 de state din care 20 erau monarhii constitutionale sau autocrate (Rusia) si numai trei erau republici (printre care Franta). Trei mari imperii acopereau cea mai mare parte a continentului: doua imperii multinationale, adevarate inchisori ale popoarelor – tarist si austro-ungar; iar Reich-ul german, fondat la 1871, detinea o suprematie politico-militara, pe care o dorea extinsa la scara planetei. Pe fondul unui pericol de destabilizare generala pe continent si a unei accelerate curse a inarmarilor, in vara anului 1914, gruparea Puterilor Centrale s-a pronuntat pentru o reglementare radicala si violenta a raportului de forte in Balcani, in Europa si pe glob. La 28 iulie 1914 a izbucnit primul razboi mondial intre cele doua mari coalitii militare: Tripla Alianta, in frunte cu Germania si Austro-Ungaria, si Antanta, in frunte cu Anglia, Franta si Rusia. El a fost dezlantuit de catre puterile imperialiste pentru impartirea lumii in sfere de influenta, acaparare de colonii si teritorii straine.

Declansarea primului razboi mondial a pus in fata poporului roman o problema de insemnatate covarsitoare pentru insasi soarta natiunii. Justetea aspiratiilor nationale ale poporului roman, in numele carora el avea sa participe, incepand din vara anului 1916, la o temerara angajare militara, contrasta fundamental cu caracterul nedrept, imperialist al razboiului dus de marile puteri. Romania, prin hotararea Consiliului de Coroana de la Sinaia, din 21 iulie /3 august 1914 se declara neutra, o neutralitate armata, sub forma „espectativei cu apararea frontierelor”, in pofida insistentei regelui Carol I, sustinut de liderul conservator P. P. Carp, ca Romania sa se alature Puterilor Centrale, potrivit tratatului special de alianta din 1883.
Batalia de la Marasti a fost decisiva pentru soarta Primului Razboi Mondial. Dupa o intensa pregatire de artilerie, care a durat doua zile, in dimineata de 11 iulie 1917, la ora 4, trupele Armatei 2 romane au declansat ofensiva impotriva pozitiilor germane si austro-ungare din sectorul Marasti. Lovitura principala a Armatei 2 romane a fost data cu Corpul 2 armata care reuseste, printr-un vijelios atac al infanteristilor sai, sa rupa prima pozitie de aparare a inamicului, obligandu- 1 sa se retraga la, sud-vest de raul Susita. Deosebit de crancene au fost luptele duse de ostasii din regimentele 2 vanatori si 4 infanterie pentru zdrobirea rezistentelor inamice de pe dealul Marasti, puternic organizat pentru defensiva. Batalia de la Marasti s-a incheiat cu o biruinta stralucita a trupelor romane.

Actiunea noastra ofensiva, purtata timp de noua zile cu o neasemuita energie a obligat comandamentele german si austro-ungar sa renunte la planul de campanie initial si sa efectueze importante deplasari de forte spre zonele periclitate prin ruperea frontului. Bilantul bataliei de la Marasti a fost deosebit de bogat Batalia de la Marasti ramane ca un episod stralucit al luptelor din vara anului 1917, o dovada graitoare a cresterii capacitatii militare a cadrelor de comanda ca si a elanului si vitejiei soldatului roman. Acest prim examen la care au fost supuse trupele noastre clupa reorganizarea lor a fost trecut cu succes. O contributie notabila la victoria de la Marasti a adus-o populatia civila din zona luptelor, care a furnizat trupelor informatii despre inamic si le-a calauzit pe poteci de munte necunoscute de dusman pentru a cadea prin surprindere in flancul si spatele pozitiilor acestuia
Iata o motivatie importanta pentru care acest proiect merita sa fie implementat, rezultatele acestuia fiind cuantificate in formarea si dezvoltarea unei personalitati capabile sa evalueze corect faptele istorice, eroismul inaintasilor si nu in ultimul rand formarea unor valori civice autentice,patriotism, respect pentru eroi, implicare civica, formarea valorilor morale si etice atat de necesare societatii in care traim.

„Pe aici nu se trece”

Maratonul Istoric “ Pe aici nu se trece“ a ajuns la a treia editie si include 3 probe: Supermaraton, Maraton si Semimaraton. Vom aduce un omagiu eroilor neamului printr-o alergare, acoperind aproape intreaga linie a frontului din anul 1917:

1. Marasesti – Marasti (46)km
2. Soveja – Marasti (42 km)
3. Semimaraton: Monumentul Ecaterinei Teodoroiu Straoane – Marasti.

Concurentii din cele 3 probe se vor intalni marti, 6 august 2013 – in fata mausoleului de la Marasti, unde vor fi asteptati de cei mai ospitalieri romani din Romania. O competitie numita “Pe aici nu se trece”. Marasti- Marasesti – Oituz – 96 de ani de la eroicele lupte, intr-un triunghi de foc si de sange, ale Armatei Romane.

Acest maraton este o continuare a ciclului de maratoane istorice, “Din dragoste pentru Romania si Istoria ei”, organizate de maratonistii din Romania intre anii 2011-2013.

Startul in cursa de 46 de km va fi dat din fata Mausoleului de la Marasesti.
Startul in cursa de maraton va fi dat din fata Mausoleului de la Soveja, iar in proba de semimaraton va fi dat din fata Monumentului Sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu din Straoane.Sosirea va fi in fata Mausoleului de la Marasti.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support