Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunțuri

Concurs inspector, clasa l, grad profesional superior, la compartimentul Registrul agricol

Nr.883/14.03.2019

A N U N T

Primaria comunei Racoasa, judetul Vrancea organizeaza concurs de recrutare pentru functia publica de executie :

inspector, clasa l, grad profesional superior, la compartimentul

Registrul agricol.

Conditiile de participare la concurs.

A . Conditii generale

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de la art.54 din Legea nr. 188/1999, republicata (2), cu modificarile si completarile ulterioare,dupa cum urmeaza:

 1. are cetatenia romana si domiciliul in Romania;

 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;

 3. are varsta de minimum 18 ani impliniti;

 4. are capacitate deplina de exercitiu;

 5. are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;

 6. indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica,respectiv studii superioare de lunga durata cu licenta ;

 7. indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;

 8. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice;

 9. nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;

 10. nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.

B . Conditii specifice

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă .

 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Racoasa,judetul Vrancea dupa cum urmeaza;

 • 11 aprilie 2019 10,00 selectia dosarelor

 • 17 aprilie 2019, ora 10,00 ,proba scrisa

 • 19 aprilie 2019 ora 10,00, interviul

Dosarul de incriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu, documentele prevazute de art. 49, alin.1 din H.G. 611/2008 si se vor depune in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial:

a) formularul de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;

d) copia carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, dupã caz, în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãţile sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.

(2) Adeverinţa care atestã starea de sãnãtate conţine, în clar, numãrul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sãnãtãţii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevãzute la litera b,c si d se prezintã în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certificã pentru conformitatea cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs.

(4) Documentul prevãzut la alin. lit. e) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie rãspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfãşurãrii concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrãtoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

(5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Dosarul de incriere la concurs se depune la secretarul comunei Racoasa,judetul Vrancea pina la data de 08.04.2019,ora 12,00.

Dupã afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisã sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişãrii rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişãrii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritãţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decãderii din acest drept.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIE COMUNĂ:

Conform art.21 alin.(4) din H.G. nr.761/2017 pentru modificarea si completarea H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ,bibliografia conţine, în mod obligatoriu:

 • Constituţia României, republicată;

 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ:

 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

 • Legea 554/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotararea Guvernului nr.218/25.03.2015 privind registru agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordinul 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice pentru completarea registrului agricol pentru perioada 2015-2019

 • Ordonanta nr.28/2008 privind Registrul Agricol.

 • OG nr. 33/2002 aprobată prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.

 • Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, în M.O. nr. 201/2006;

 • Ordinul nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol , publicat în M.O. nr. 847/2005

 • OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Primar,

Paun Vladimir Sebastian

Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic general

Având în vedere Ordinul nr.2701/30.12.2010al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, se face cunoscută publicului etapa propunerilor preliminare.

Inițiator: Primăria Comunei Răcoasa

Elaborator: S.C.ALIANA – TEAM CONSULTING S.R.L., arh. Gabor Iuliana

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢIILE cu caracter de recomandare referitoare la documentația privind „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Răcoasa, județul Vrancea”,documente disponibile la sediul Primăriei Comunei Răcoasa, în faza aprobării finale ca urmare a avizării și a obținerii tuturor avizelor. Documentația de urbanism pentru „Actualizare Plan Urbanistic General al Comunei Răcoasa, județul Vrancea”, poate fi consultată în fiecare zi de luni-vineri, între orele 09:00-16:00, în perioada 18.02.2019 – 15.03.2019.

Etapa informării și consultării publicului are caracter informativ și se finalizează cu ședința de dezbatere publică, în scopul consultării publicului pentru identificarea intereselor mutuale din zonă,care va avea loc îndata de 15.03.2019, ora 10:00 la sediul Primăriei Răcoasa.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: d-na Savin Mariana – funcția responsabil urbanism

Adresa: sat. Racoasa, comuna Racoasa, județul Vrancea, cod poștal 627280, telefon: 0237670653

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei Comunei Răcoasa și prin anunț publicat pe pagina de internet: https://www.primariaracoasa.ro

Sari la conținut